BARBARA
www.barbara-grodek.pl | Gródek nad Dunajcem | tel: 693 985 757

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
1. Firma Handlowo – Usługowa JAKA Anna Jankowska z siedzibą w Bartkowej Posadzie (33-318) Bartkowa-Posadowa 282, NIP: 7341232933, REGON: 491958091 (dalej: Firma) przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Jednym z podstawowych obowiązków jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych zgromadzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym za pośrednictwem strony: http://www.barbara-grodek.pl. Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

2.Informujemy, iż korzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: http://www.barbara-grodek.pl wiąże się z podaniem następujących danych osobowych:
a)imię,
b)nazwisko,
c)telefon,
d)adres e-mail,
e)inne dane podane przez Użytkownika w treści formularza.

3. Przetwarzanie Danych osobowych, o których mowa w ust. 2 następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – to jest:
- wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, i/lub
- pozostaje niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, i/lub
- pozostaje niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- pozostaje niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności:
a) badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie przedmiotu działalności Administratora,
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z dokonanym zapytaniem lub przetwarzaniem danych osobowych ,
Wypełnienie formularza kontaktowego pozostaje równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie wskazanych w nim danych. Zgoda zostaje udzielona w procesie wypełnienia formularza przez zaznaczenie odpowiedniego pola typu CheckBox .

4. Firma przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzeniem RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych następuje jedynie w celu obsługi procesu korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz do wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a nadto w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

5. Przekazanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach wskazanych w ustępach powyżej jest dobrowolne, z zaznaczeniem, iż dla obsługi korespondencji konieczne jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres: recepcja@barbara-grodek.pl

8. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Firma Handlowo – Usługowa JAKA Anna Jankowska z siedzibą w Bartkowej Posadzie (33-318) Bartkowa-Posadowa 282, NIP: 7341232933, REGON: 491958091, telefon: 693 985 757, 18 440 10 14, adres e-mail: recepcja@barbara-grodek.pl

9. Administrator zapewnia wszystkim osobom, których dane są przetwarzane realizację ich uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i poprawienia, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a nadto prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych, korzystając z mechanizmów dostępnych przez Zasoby Administratora. Wykonanie praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym odbywa się drogą elektroniczną na adres: recepcja@barbara-grodek.pl bądź też drogą pocztową na adres Firmy. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

10. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań w sposób dozwolony niniejszą Polityką oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

12. Firma traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Firma stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe były chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

13. W zasobach strony internetowej recepcja@barbara-grodek.pl Użytkownik może znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

14. Dane osobowe, o których mowa w ust.2 będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów jakim przetwarzanie służy, po upływie tych terminów zostaną usunięte. Okresy przetwarzania kształtują się następująco, w przypadku:
• realizacji zapytania – w czasie do 3 miesięcy od dnia odpowiedzi na zapytanie, ale jeżeli zapytanie stanowiło zapytanie o przesłanie oferty lub zawarcie umowy - w czasie do 3 miesięcy od dnia przesłania przez Administratora oferty na zapytanie, chyba że wcześniej zostanie zawarta umowa lub złożone oświadczenie o braku zainteresowania jej zawarciem. Okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku trwania negocjacji i wtedy dane będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia negocjacji;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zapytaniem - do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
• określonym w treści każdej ze zgód, o ile takie zgody zostały wyrażone - zawsze do momentu cofnięcia udzielonej zgody - albo do momentu wyraźnie wskazanego w treści zgody - w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
*W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?*
‒ telefonicznie pod numerem: 693 985 757, 18 440 10 14,
‒ pod adresem e-mail: recepcja@barbara-grodek.pl,
‒ przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://www.barbara-grodek.pl/contact.php
‒ pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Firma Handlowo – Usługowa JAKA Anna Jankowska z siedzibą w Bartkowej Posadzie (33-318) Bartkowa-Posadowa 282

Przyjmuję do wiadomości, że:
a. administratorem moich danych osobowych będzie Firma Handlowo – Usługowa JAKA Anna Jankowska z siedzibą w Bartkowej Posadzie (33-318) Bartkowa-Posadowa 282, NIP: 7341232933, REGON: 491958091, telefon: 693 985 757, 18 440 10 14, adres e-mail: recepcja@barbara-grodek.pl,
b. przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – to jest:
- wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, i/lub
- pozostaje niezbędne do wykonania łączącej strony umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
- pozostaje niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketingu produktów własnych i usług oraz dochodzenia roszczeń,
c. zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać w każdym momencie cofnięta – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów jakim przetwarzanie służy, po upływie tych terminów zostaną usunięte,
e. mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, jak również do ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f. przysługuje mi prawo wniesienia do właściwego organu nadzorczego skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych naruszającego przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
g. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale pozostaje konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego.